REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Castiga un Apple iPhone 12 Pro, 128GB, 5G, Graphite

 

1.ORGANIZATORUL CONCURSULUI


Organizatorul Concursului este societatea SIAC TECHNOLOGY SRL, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J35/997/2015, având Codul Unic de Înregistrare RO34447039, cu sediul in Municipiul Timisoara , bulevardul Eroilor de la Tisa , nr .7A jud. Timis,  denumită în continuare “FIXCELL”sau„Organizatorul”.

2.DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 04.05.2021 – 30.06.2021, datele putând fi, insă, modificate/decalate ca urmare a unor împrejurări excepționale, care nu au putut sa fie in mod efectiv si obiectiv prevăzute, independente de voința Organizatorului.

Premiul acordat constă intr-un Telefon mobil Apple iPhone 12 Pro, 128GB, 5G, Graphite

Orice modificare/decalare/schimbare, totala sau partiala a Concursului, a modului efectiv de desfasurare, va fi adusă de indata la cunoștința participanților prin intermediul mijloacelor publice de comunicare on line, varianta actualizată a regulamentului fiind disponibilă spre vizualizare si luare la cunostinta pe site-ul https://fixcell.ro/regulament/

3.LOCUL DE DEȘFASURARE A CONCURSULUI 

Concursul este organizat și se desfășoară pe teritoriul României, prin achiziții de produse sau servicii  din  magazinele organizatorului și desemnarea câstigătorului se face in sistem online, prin mijloace specifice acestei activități .

 

4.DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

În cadrul Concursului poate participa orice persoană fizică cu domiciliul sau reședința în România, care are cel puțin 18 ani împliniți la data începerii Concursului, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumita în continuare „Participant”), pe care l-a citit integral, intelegand pe deplin semnificatia termenilor si conditiilor prevazute, precum si consecintele lor faptice si juridice.

Angajații Organizatorului precum si membrii acestora de familie nu vor putea participa la Concurs.

Participanții la Concurs acceptă ca numele , precum si alte date personale furnizate în prealabil, să poată fi făcute publice și utilizate, dar numai în scop publicitar in beneficiul Organizatorului, prin inscrierea la Concurs participantul acordându-și consimțământul în acest sens.

Participarea la Concurs implică prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal.

Participanții au luat la cunoștință și se declara total de acord că Organizatorul este îndreptățit să nu acorde premiul unui Participant care nu întruneste condițiile cumulative de participare la Concurs, chiar dacă Participantul a fost declarat câștigător în cadrul Concursului iar in urma verificarilor ulterioare ori a unor informații și date primite/de care s-a luat cunostinta ulterior finalizării Concursului și anunțării Câștigătorului, se constată că acesta nu întrunea conditiile generale de participare, astfel cum au fost acestea detaliate in prezentul Regulament, ori s-a descoperit participarea prin frauda, mijloace ilicite sau necinstite.

5.REGULAMENTUL CONCURSULUI


Regulamentul oficial al Concursului este public, disponibil pe site-ul https://fixcell.ro/regulament/, putând fi accesat în mod permanent și neîntrerupt de către orice persoană interesată.

Organizatorul îşi rezervă dreptul să aducă modificări sau amendamente prezentului Regulament, urmând ca acestea să produca efecte exclusiv după anunţarea acestor modificări, în mod public, în aceeasi modalitate si formula precum forma inițiala, pe site-ul https://fixcell.ro/regulament/

Organizatorul nu îsi asumă niciun fel de responsabilitate, indiferent de natura acesteia, pentru neluarea la cunoștință a modificărilor sau amendamentelor de către Participanți ori alte persoane interesate, atât timp cât acestea au fost afișate in mod public pe site-ul www.fixcell.ro/concurs, accesul consultarii lor fiind unul continuu prin accesarea site-ului.

Participanții nu vor putea solicita continuarea concursului și nici repararea unui potențial prejudiciu cauzat ca urmare a suspendarii/întreruperii/prelungirii/sistarii regulamentare a concursului, pentru cazuri justificate.

Participarea la Concurs implică acceptarea in totalitate, fermă, explicită și fără niciun echivoc a Regulamentului de concurs și a modificărilor acestuia, in masura in care este cazul.

Validarea/declararea câștigătorului, modalitatea în care Concursul se organizează precum si stabilirea continutului prezentului Regulament, in conformitate cu prevederile legale aplicabile si aflate in vigoare, reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului, care nu poate sa fie influentat in procesul decizional de nicio terta persoana.

Orice eroare/intentie în declararea datelor personale ale participantilor nu atrage răspunderea Organizatorului.

Organizatorul nu este obligat in niciun fel si nici nu ii poate fi imputata o astfel de raspundere în cazul furnizării unor date eronate, din greseala sau cu intentie, si care au condus la imposibilitatea validarii/desemnarii câștigătorului și acordării în condiții normale a premiului.

6.MECANISMUL CONCURSULUI

În vederea înscrierii la Concurs, persoana interesată de inscriere va cumpara produse sau servicii din magazinele organizatorului  in perioada 04.05.2021 – 30.06.2021, înregistrand bonul fiscal pe site www.fixcell.ro/concurs, intrând astfel in tragerea la sorti pentru castigarea premiului constand intr-un Apple iPhone 12 Pro, 128GB, 5G, Graphite. Un participant la Concurs  poate inregistra mai multe bonuri fiscale pe website-ul organizatorului marindu-si sansele de castig. Data limită până la care participantii se pot inscrie in Concurs prin achizitia de produse sau servicii in modalitatea aratata este 30.06.2021.

Participanții care se vor inscrie in Concurs cu nerespectarea clauzelor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament, fie prin frauda, fie prin mijloace necinstite, fie prin neindeplinirea conditiilor cumulative mai sus detaliate, vor fi eliminați din Concurs iar in masura in care astfel de persoane ar fi declarate castigatoare, premiul acordat va fi retras.

Acordarea premiului nu este conditionata de achizitionarea vreunui serviciu sau produs, ori de alta cheltuiala suplimentara, cu exceptia celor mentionate in prezentul Regulament.

7.DESCRIEREA PREMIULUI. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Organizatorul pune in joc un premiu constând intr-un dispozitiv Apple iPhone 12 Pro, 128GB, 5G, Graphite, care va fi predat câștigătorului, în masura în care ulterior desemnării nu sunt constatate impedimente în vederea acordării premiului, cel mai târziu la data de 31.07.2021

Participantul desemnat câștigător nu poate opta pentru preschimbarea premiului acordat în bani sau alte produse ori servicii.

Câștigatorul va fi desemnat dintre toate persoanele participante înscrise în mod valabil în Concurs prin achiziția de produse sau servicii în modalitatea arătată si care au participat la acesta in mod corect, fara tentativa de frauda ori de influentare a rezultatului, prin tragere la sorti prin intermendiul site-ului ww.random.org, organizată în perioada 04.05.2021 – 30.06.2021  Extragerea câștigătorului va fi transmisă în mod public, live, pe facebookul organizatorului www.facebook.com/fixcellro în data de 01.07.2021.

Persoana desemnată câștigătoare va fi contactată telefonic sau prin orice alte mijloace de comunicare la distanță de către reprezentantii Organizatorului pentru a stabili conditiile specifice de acordare a premiului.

Persoanele care îndeplinesc condițiile enuntate anterior (DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS) se pot înscrie în Concurs, în următoarele condiții:

Predarea premiului constand intr-un dispozitiv Apple iPhone 12 Pro, 128GB, 5G, Graphite se va realiza cel mai tarziu pana pe data de 31.07.2021; in masura in care castigatorul nu revendica personal premiul, persoana careia urmeaza sa ii fie inmanat trebuie sa prezinte/sa aduca la cunostinta Organizatorului o procura notariala speciala si o copie dupa documentul de identitate al castigatorului (carte de identitate).

8.REGULI

a)Termenii, clauzele, regulile și conținutul prezentului Regulament nu pot face obiectul niciunei modificări sau interpretări contrare din partea unor terți, al vreunei negocieri ori al vreunei schimbari la initiativa unei terte persoane, participantul la Concurs urmând a le accepta în forma adusă la cunoștința publică în modalitatile arătate.
b)Interpretarea si implementarea Regulamentului vor fi in totalitate la latitudinea Organizatorului, toate deciziile acestuia urmând a fi respectate integral de catre participanti
c)Organizatorul isi rezerva dreptul sa schimbe, sa modifice sau sa adauge noi reguli, termeni sau conditii in continutul Regulamentului, in masura in care acestea sunt justificate iar imprejurarile impun adoptarea unei astfel de hotarari.

9.DIVERSE

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu lua in seama participările si inscrierile la Concurs care nu sunt conforme si nu respecta Regulamentul, de a întreprinde toate demersurile, diligentele, actiunile, faptele si măsurile necesare pentru a se proteja împotriva actiunilor ilicite, necistite, imorale, frauduloase ori incorecte, inclusiv, dar fără a se limita la verificări ulterioare în ceea ce priveşte identitatea participantilor/castigatorului, vârsta declarata, ori alte date relevante despre participant in legatura si care ar putea avea legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului. .

Participarea la Concurs presupune acordul explicit al castigatorului referitor la faptul ca persoana, numele, localitatea in care domiciliaza acesta pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si/sau video de catre Organizator fara niciun fel de alta compensatie din partea acestuia.

In conformitate cu prevederile art. 42 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, forma actualizata la data publicarii prezentului Regulament, Organizatorul isi asuma obligatia de a face publice prin mijloace specifice numele castigatorului si premiul acordat.

10.RESPONSABILITATEA

Organizatorul are dreptul neconditionat să elimine din Concurs ori să anuleze decizia de desemnare/validare a persoanei declarate castigatoare, în condițiile în care respectiva persoana este suspectata de fraudarea Concursului prin orice fel de fapt/act ilicit, imoral, necinstit sau nelegal.

Înscrierile anterioare sau ulterioare perioadei menţionate în cuprinsul prezentului Regulament nu se vor lua în considerare, persoanele care se inscriu in alte conditii decat cele enuntate in Regulament fiind considerate straine de concurs, in sensul ca nu s-au inscris niciodata in vederea castigarii premiului pus in joc.

Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de responsabilitate sau raspundere pentru pierderile, întârzierile sau pentru orice alte incidente/probleme care vizeaza înscrierea în Concurs, cauzate de providerul de Internet, de conexiunea la Internet ori de functionarea defectuoasa a dispozitivului de pe care o anumita persoana intentioneaza să se înscrie în Concurs. De asemenea, Organizatorul nu are niciun fel de raspundere si nu I se poate imputa niciun fel de culpa in ceea ce priveste disfuncţionalităţile retelei de internet, sau functionarea defectuoasa, din motive tehnice, neimputabile Organizatorului, ale canalelor on line/paginii de internet folosiute pentru inscrierea si desfasurarea Concursului.

Imposibilitatea câstigătorului de a intra în posesia premiului, in termenii si conditiile sus mentionate, din diverse motive, straine de persoana Organizatorului, il exonerează pe acesta din urma de orice fel de răspundere sau alta responsabilitate fata de persoana castigatorului.

Organizatorului Concursului nu I se poate imputa vreo responsabilitate ori vreo culpa si nici nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiului dupa acordarea acestuia, din momentul acordarii proprietatea si posesia premiului fiind remise Castigatorului. De asemenea, Organizatorul nu raspunde pentru calitatea produsului castigat, pentru eventuale vicii sau disfunctionalitati ale acestuia, nu acorda vreun termen de garantie, de utilizare sau de functionare, astfel de obligatii revenind in exclusivitate producatorului sau distribuitorului care comercializeaza produsul acordat sub forma de premiu de catre Organizator.

Organizatorul va desemna persoana castigatoare a Concursului si va acorda premiul conform termenilor, conditiilor si clauzelor prezentului Regulament, neavand obligatia de a purta vreo corespondenta cu persoanele care nu au fost declarate castigatoare.

11.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru implementarea prezentei campanii, în scopurile specificate mai jos, Organizatorul prelucrează, în calitate de Operator, date cu caracter personal (nume, date contact,  numar telefon, etc.)

Prin participarea la prezentul Concurs, participanții/câștigătorii înțeleg faptul că în acest scop datele lor cu caracter personal (nume, prenume,  număr de telefon fix și/sau mobil, e-mail) vor fi prelucrate de Organizator în vederea organizării concursului, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale și pentru arhivare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile și scopul declarat prin acest Regulament oficial este indispensabilă derulării campaniei.

Numele castigatorului, vor fi afișate, potrivit dispozițiilor legale, in mediul on line (site/instagram/facebook, etc.), în conformitate cu prevederile legale.

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului EU nr. 679/2016, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului, plus o perioadă minimă de 60 de zile. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare. Este posibil să fie pastrate datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care Organizatorul este obligat de cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile. Organizatorul are dreptul sa pastreze în arhivă datele cu caracter personal ale participantilor/câștigătorilor pentru a avea o evidență exactă a raporturilor cu Organizatorul ori a altor imprejurari care pot lua nastere in legatura cu desfasurarea concursului, în cazul unor reclamatii ori dacă Organizatorul apreciază în mod rezonabil că există eventualitatea unui litigiu legată de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele vizate au, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare sau ștergere a datelor, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării precum și dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a revoca consimțământul, dreptul de a nu fi supuse unor decizii individuale, dreptul de a formula plângeri în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele interesate pot trimite o cerere scrisă si datată la datele de contact ale Organizatorului.  De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul fundamental de a se adresa autoritatilor publice/judiciare.

După soluționarea eventualelor cereri ori reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate si stocate vor fi distruse, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim. Organizatorul a implementat toate măsurile în vederea respectarii confidentialitatii acestor date si asigurării unui nivel de securitate corespunzător.

12.TAXE

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze intocmai si cu buna credinta tuturor prevederilor, termenilor, clauzelor si conditiilor Regulamentului dar si ale legislatiei aplicabile si in vigoare la momentul organizarii si desfasurarii concursului. Inscrierea si participarea la prezentul Concurs presupune aderarea necondiționată, ferma, neechivoca și irevocabilă la termenii si conditiile prezentului Regulament.

Organizatorul va calcula, va reţine şi va vira impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către Câştigător prin acordarea premiului, în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului (exemplificativ, cheltuieli privind accesul la Internet în vederea înscrierii, participarii, vizualizarii desemnarii castigatorului, etc.).

Prin simpla participare la Concurs, câstigătorul declară că este de acord cu mecanismul de impozitare descris în cadrul acestei secțiuni.

13. INCETAREA CONCURSULUI

Concursul „ Castiga un Apple iPhone 12 Pro, 128GB, 5G, Graphite” poate inceta in urmatoarele situatii, acestea fiind unele limitative, de la care nu se va deroga:

-implinirea termenului pentru care a fost anuntata campania;

-aparitia unui eveniment care reprezinta forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, neimputabile, mai presus de orice posibilitate efectiva si obiectiva de a remedia situatia de a continua prezentul Concurs;

-emiterea unei hotarari, legi, decizii, recomandari sau directive de catre o autoritate publica prin care Concursul este interzis ori suspendat ori care contine norme sau prevederi de natura a fi aplicabile si organizarii, respectiv derularii acestui Concurs.

14. FORTA MAJORA

Forta majoră reprezinta, in raport de scopul prezentului Regulament, orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, in mod efectiv si obiectiv, fara vreo culpa din partea celui care o invoca, acesta fiind lipsit de o astfel de posibilitate rezonabila, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa si a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-si îndeplini obligațiile, fie ele si in parte, asumate prin Regulamentul concursului.

In masura in care un caz de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului, desfasurarea, continuarea Concursului sau finalizarea Concursului prin validarea, desemnarea castigatorului si acordarea premiului, Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire a fost temeinic, justificat si obiectiv împiedicată sau întârziată.. Organizatorul, in masura in care invocă forța majoră, este obligat să transmita public participanților existența acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luarii la cunostinta de apariția cazului de fortă majoră.

15.LITIGII SI DIFERENDE

Eventualele litigii, neintelegeri si diferende nascute intre Organizator si participantii la Concurs, in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului, se vor rezolva pe cale amiabila iar in cazul in care au fost efectuate astfel de demersuri fata, insa, niciun rezultat, rezolvarea amiabila dovedindu-se imposibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele reclamații legate de premiul oferit în cadrul Concursului se vor putea trimite la datele de contact ale Organizatorului în termen de cel mult 2 (două) zile de la data anuntarii câștigătorului, ulterior expirarii termenului nemaifiind luata in considerare nicio contestatie/nemultumire/reclamatie.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare care se impun, inclusiv sesizarea autoritatilor competente, în caz de tentativă de fraudare Concursului, a sistemului de participare la acesta, ori in caz de tentativa ori fraudare efectiva a oricarei alte imprejurari in legatura cu acest Concurs, care au afectat, ar fi putut afecta ori vor putea afecta pe viitor atat imaginea si costurile Concursului, dar si imaginea organizatorului.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat in mod nepermis, au facilitat in mod necinstit ori au fraudat efectiv câștigarea premiului, Organizatorul are dreptul de a sesiza autoritatile judiciare si de a solicita despagubiri, pe baza dovezilor existente, proportionale prejudiciului cauzat, atat efectiv produs cat si care s-ar putea produce in viitor.

16.TEMEIUL LEGAL AL ORGANIZARII CONCURSULUI

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare, forma adusa la cunostinta publica prin afisarea pe site fiind la zi, in vigoare la data organizarii Concursului.